Dve percentá

Dve percentá z vašej zaplatenej dane z príjmu za minulý rok môžete prideliť tam, kde ich naozaj uvidíte—v našej komunitnej záhrade. Poukážte ich nášmu občianskemu združeniu a my sa postaráme o to, aby váš príspevok doslova prekvital. Neviete ako poukázať vaše dve percentá? Vyberte si z nasledujúcich možností a dozviete sa podrobnosti.

Som zamestnanec

Firma za mňa robí ročné zúčtovanie dane

Som zamestnanec

Daňové priznanie podávam ja sám alebo moja účtovníčka

Som živnostník

Sme firma

Som zamestnanec a firma za mňa robí ročné zúčtovanie dane

 1. To, že váš zamestnávateľ za vás spraví ročné zúčtovanie dane nie je samozrejmosť. Musíte ho o to písomne požiadať do 15. februára 2022.
 2. V žiadosti o ročné zúčtovanie nezabudnite označiť voľbu Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (v sekcii VII.). Zamestnávateľ vám potom vystaví potvrdenie o zaplatení dane na predpísanom formulári.
 3. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vypočítajte si poukazovanú sumu nasledovne:
  • Ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 h a máte o tom potvrdenie od dobrovoľníckej organizácie, môžete poukázať maximálne 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. Vo Vyhlásení nezabudnite krížikom označiť voľbu spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane. Nájdete ju pri riadku č. 12.
  • Ak ste ako dobrovoľník nepracovali, môžete poukázať maximálne 2 % zo zaplatenej dane z príjmu.
  • Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy. Ak je výsledná suma nižšia ako 3 €, takýto podiel zaplatenej dane nám, žiaľ, nemôžete poukázať.
 4. V riadku č. 15 uveďte naše IČO 53519396. IČO musí byť v tomto riadku zarovnané sprava a zostávajúce bunky sa nevypĺňajú.
 5. V riadku č. 16 uveďte názov nášho občianskeho združenia veľkými tlačenými písmenami (paličkovým písmom) ARBOREUM GARDEN, O. Z. (za čiarkou aj bodkou je medzera).
 6. Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane (a ak ste pracovali ako dobrovoľník aj potvrdenie o odpracovaných hodinách) odošlite poštou alebo osobne doručte ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do 2. mája 2022. Ak formuláre zasielate poštou, rozhodujúcim dátumom je dátum podania vyznačený poštovou pečiatkou.

Dôležité termíny

15. 2. 2022 – Do tohto dátumu môžete požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu.

2. 5. 2022 – Najneskorší termín na podanie Výhlásenia a jeho príloh poštou príslušnému daňovému úradu.

Formuláre na stiahnutie

🗎 Žiadosť o ročné zúčtovanie dane

🗎 Potvrdenie o zaplatení dane

🗎 Vyhlásenie o poukázani podielu dane

 

Som zamestnanec a sám podávam daňové priznanie

 1. Stiahnite si a vyplňte tlačivo daňového priznania typu FO-A. Na strane č. 5 v oddieli VIII. vypočítajte a vyplňte poukazovanú sumu nasledovne:
  • Ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 h a máte o tom potvrdenie od dobrovoľníckej organizácie, môžete poukázať maximálne 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. V daňovom priznaní nezabudnite krížikom označiť voľbu spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane.
  • Ak ste ako dobrovoľník nepracovali, môžete poukázať maximálne 2 % zo zaplatenej dane z príjmu.
  • Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy. Ak je výsledná suma nižšia ako 3 €, takýto podiel zaplatenej dane nám, žiaľ, nemôžete poukázať.
 2. Nezabudnite uviesť váš podpis aj v oddieli VIII.
 3. V Údajoch o príjimateľovi uveďte naše IČO 53519396 a obchodné meno ARBOREUM GARDEN, O. Z.
  • IČO musí byť zarovnané sprava a zostávajúce bunky zostávajú prázdne.
  • Obchodné meno sa uvádza veľkými tlačenými písmenami (paličkovým písmom). Za čiarkou aj bodkou je medzera.
 4. Vyplnené daňové priznanie (a ak ste pracovali ako dobrovoľník aj potvrdenie o odpracovaných hodinách) odošlite poštou alebo osobne doručte vášmu daňovému úradu v riadnom termíne najneskôr do 31. marca 2022 (v odloženom termíne do 30. júna 2022, alebo do 30. septembra 2022). Ak formuláre zasielate poštou, rozhodujúcim dátumom je dátum podania vyznačený poštovou pečiatkou. Ak neviete, ktorý je váš príslušný daňový úrad, zistíte ho na stránke Finančnej správy.
 5. Okrem podania daňového priznania máte povinnosť uhradiť vypočítanú daň do rovnakého termínu. Ak termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane nestíhate v riadnom termíne, môžete požiadať o odklad 3 mesiace alebo 6 mesiacov (ak máte aj príjmy zo zahraničia). O odklad musíte požiadať váš daňový úrad písomne, zaslaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom formulári do 31. marca 2022.

Dôležité termíny

31. 3. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v riadnom termíne. Rovnako je to termín na podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

30. 6. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (3 mesiace).

30. 9. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (6 mesiacov).

Formuláre na stiahnutie

🗎 Daňové priznanie, typ FO-A

🗎 Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

 

Som živnostník

 1. Ako živnostník máte povinnosť komunikovať s Finančnou správou SR výhradne elektronicky. Formulár daňového priznania, typ FO-B, môžete vyplniť vo vašej osobnej internetovej zóne portálu Finančnej správy cez Katalóg formulárov.
 2. Vo formulári daňového priznania na strane č. 12 v oddieli XII. vypočítajte a vyplňte poukazovanú sumu nasledovne:
  • Ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 h a máte o tom potvrdenie od dobrovoľníckej organizácie, môžete poukázať maximálne 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. V daňovom priznaní nezabudnite krížikom označiť voľbu spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane.
  • Ak ste ako dobrovoľník nepracovali, môžete poukázať maximálne 2 % zo zaplatenej dane z príjmu.
  • Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy. Ak je výsledná suma nižšia ako 3 €, takýto podiel zaplatenej dane nám, žiaľ, nemôžete poukázať.
 3. Nezabudnite uviesť váš podpis aj v oddieli XII.
 4. V Údajoch o príjimateľovi uveďte naše IČO 53519396 a obchodné meno ARBOREUM GARDEN, O. Z.
  • IČO musí byť zarovnané sprava a zostávajúce bunky zostávajú prázdne.
  • Obchodné meno sa uvádza veľkými tlačenými písmenami (paličkovým písmom). Za čiarkou aj bodkou je medzera.
 5. Krížikom (x) označte voľbu súhlasím so zaslaním údajov. Budeme tak vedieť komu sa za príspevok poďakovať.
 6. Vyplnené daňové priznanie (a ak ste pracovali ako dobrovoľník aj potvrdenie o odpracovaných hodinách) odošlite elektronicky v riadnom termíne najneskôr do 31. marca 2022 (v odloženom termíne do 30. júna 2022, alebo do 30. septembra 2022).
 7. Okrem podania daňového priznania máte povinnosť uhradiť vypočítanú daň do rovnakého termínu. Ak termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane nestíhate v riadnom termíne, môžete požiadať o odklad 3 mesiace alebo 6 mesiacov (ak máte aj príjmy zo zahraničia). O odklad musíte požiadať váš daňový úrad elektronicky, zaslaním Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2022.

Dôležité termíny

31. 3. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v riadnom termíne. Rovnako je to termín na podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

30. 6. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (3 mesiace).

30. 9. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (6 mesiacov).

 

Sme firma

 1. Ako právnická osoba máte povinnosť komunikovať s Finančnou správou SR výhradne elektronicky. Formulár daňového priznania, typ PO, môžete vyplniť vo vašej osobnej internetovej zóne portálu Finančnej správy cez Katalóg formulárov.
 2. Vo formulári daňového priznania na strane č. 12 v časti VI. krížikom (x) označte voľbu súhlasím so zaslaním údajov. Budeme tak vedieť komu sa za príspevok poďakovať.
 3. Vypočítajte a vyplňte poukazovanú sumu nasledovne:
  • Ak ste v roku 2021 (alebo najneskôr do 31. marca 2022) poskytli dar na dobročinné účely v minimalnej výške 0,5 % z vypočítanej dane z príjmu právnickych osôb (uvádza sa v riadku č. 2), môžete poukázať maximálne 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy a uveďte v riadku č. 3. Musí byť minimálne 8 €. Ak vám výjde nižšia, žiaľ, takýto podiel nemôžete poukázať.
  • Ak nespĺňate podmienku daru z predchádzajúceho bodu, môžete poukázať maximálne 1 % zo zaplatenej dane z príjmu. Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy a uveďte v riadku č. 4. Musí byť minimálne 8 €. Ak vám výjde nižšia, žiaľ, takýto podiel nemôžete poukázať.
 4. Uveďte počet prijímateľov. Ak chcete celý podiel venovať nám, uveďte 1 (zarovnané sprava).
 5. V Údajoch o príjimateľovi uveďte sumu podielu, podpis, naše IČO 53519396 a obchodné meno ARBOREUM GARDEN, O. Z.
  • Ak uvádzate viac prijímateľov, suma každého podielu musí byť minimálne 8 €.
  • IČO musí byť zarovnané sprava a zostávajúce bunky zostávajú prázdne.
  • Obchodné meno sa uvádza veľkými tlačenými písmenami (paličkovým písmom). Za čiarkou aj bodkou je medzera.
  • Nezabudnite na podpis štatutára alebo oprávnenej osoby.
 6. Vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v riadnom termíne najneskôr do 31. marca 2022 (v odloženom termíne do 30. júna 2022, alebo do 30. septembra 2022).
 7. Okrem podania daňového priznania máte povinnosť uhradiť vypočítanú daň do rovnakého termínu. Ak termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane nestíhate v riadnom termíne, môžete požiadať o odklad 3 mesiace alebo 6 mesiacov (ak máte aj príjmy zo zahraničia). O odklad musíte požiadať váš daňový úrad elektronicky, zaslaním Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2022.

Dôležité termíny

31. 3. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v riadnom termíne. Rovnako je to termín na podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Do tohto termínu môžete poskytnúť dar na dobročinné účely a následne poukázať 2 % (namiesto 1 %) podielu zaplatenej dane zvoleným príjemcom.

30. 6. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (3 mesiace).

30. 9. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (6 mesiacov).

 

Ďalšie možnosti ako nás podporiť

Prispejte online

Poslať nám finančný dar nebolo nikdy jednoduchšie. Cez portál darujme.sk nám môžete prispieť platobnou kartou aj prevodom.

Dobromat

Nakupujete online? Super! Pomocou Dobromatu nám môžete prispieť a pritom neminúť ani cent navyše.

Priamy finančný dar

Chceli by ste prispieť priamo na náš bankový účet? S predpripravenou darovacou zmluvou žiadny problém.